Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1704 (k 1.1.2017)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Vakcinácia psov a mačiek

 

Dňa 25. marca 2017 t. j. v sobotu, v čase od 9.00 hod. sa na parkovisku pred OcÚ uskutoční v našej obci

 

povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.

 

Poplatok za 1 vakcináciu je 5 €. V prípade potreby je možné po nahlásení prísť aj do domácností (č.t. 0905858050).

 

 

 

Pozvánka na prehliadku divadiel v Kriváni

Súbor na stiahnutie divadlá Kriváň.pdf divadlá Kriváň.pdf (293.1 kB)

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce  K r i v á ň  zvoláva

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Kriváni,  ktoré sa bude konať dňa :

    23. marca 2017 (štvrtok) o 17. 30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kriváni.

P r o g r a m :     

Zahájenie

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Kontrola úloh

Správa starostu obce o činnosti

Schválenie územného plánu – zmeny a doplnky č. 1

Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

Rôzne (prejednanie doručených žiadostí)

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver

 

                                                                                                 Imrich P a ľ k o       

                                                                                                   starosta obce

 

Súbor na stiahnutie Pozvánka na 11.zasadnutie OZ.pdf Pozvánka na 11.zasadnutie OZ.pdf (139.8 kB)
Súbor na stiahnutie Návrh Rozpočtu obce Kriváň na r.2017.pdf Návrh Rozpočtu obce Kriváň na r.2017.pdf (579.5 kB)
Súbor na stiahnutie ZŠ_rozpočet_2017_návrh.pdf ZŠ_rozpočet_2017_návrh.pdf (726.6 kB)

Cintorín - rozfúkaná výzdoba

Vážení občania!
Z dôvodu zlých poveternostných podmienok a silného vetra Vás Obec Kriváň ako správca cintorína v Kriváni vyzýva o úpravu výzdoby hrobov na cintoríne. Vo veľkej miere ju rozfúkal silný vietor po celom areáli cintorína. Preto prosíme nájomcov hrobov, aby si odfúknutú výzdobu podľa možností pozbierali a poukladali späť na hrobové miesta. Obec Kriváň ako prevádzkovateľ bude tesne pred veľkonočnými sviatkami uskutočňovať upratovanie spoločných priestorov cintorína a všetku rozfúkanú výzdobu potom pozbiera a odstráni. Za porozumenie Vám ďakujeme a veríme, že pochopíte našu snahu o skrášlenie aj týchto priestorov.
 

Marec mesiac knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Knižnica pri Obecnom úrade v Kriváni sa pripomína občanom našej obce, ktorí ju môžu bezplatne navštíviť každý pracovný deň, počas úradných hodín zamestnankýň obecného úradu.

V pondelok a piatok v čase od 7.30 do 15.00 hod.

v utorok a štvrtok v čase od 7.30 do 15.30 hod.

v stredu v čase od 7.30 do 16.30 hod..

Čitatelia si môžu vybrať z stále sa rozširujúceho počtu kníh.

K pravidelným návštevníkom našej knižnice patria žiaci základnej školy, jej poobedňajšej družiny, ale aj deti materskej školy. Preto nezabúdajte aj v tomto peknom jarnom čase otvoriť si knihu a niečo pekné prečítať.

Ponuka Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pracovisko Detva oznamuje podnikateľom a živnostníkom nášho mesta (našej obce), že v rámci projektov na zníženie nezamestnanosti je možné podporiť vznik nového pracovného miesta finančným príspevkom od úradu práce.

Jedná sa o projekty zamestnávania mladých ľudí – projekt „Praxou k zamestnaniu“, projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, príspevok na vytvorenie pracovného miesta v prvom zamestnaní a projekt pre uchádzačov o zamestnanie s názvom: „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“.

Mladých ľudí, hlavne absolventov škôl, je možné zapojiť na 6 mesiacov do absolventskej praxe.

            Bližšie informácie o podmienkach získania finančného príspevku získate na

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Štúrova 35, Detva.

Kontaktná osoba: Ing. Ján Jamnický,

telefón: 045/2443372, e-mail: jan.jamnicky@upsvr.gov.sk.

 

Zápis prvákov na šk. rok 2017/2018

 Riaditeľstvo Základnej školy v Kriváni

Vás pozýva na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2017/2018, ktorý sa uskutoční

v stredu 5. apríla  2017 o 14.00 v budove ZŠ.

 Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list, pero, farbičky a 10 € na školské potreby.

Tel.č.: 045/54 69 446
e-mail: skola@zskrivan.edu.sk
www.zskrivan.edupage.org

 

Naša škola Vám ponúka :

-Kvalitný výchovno-vzdelávací proces. V hodnotení kvality škôl spoločnosťou INEKO sme sa umiestnili na 7. mieste v Banskobystrickom kraji. 

-Testovanie žiakov KOMPARO. V testovaní  žiakov 9. ročníka KOMPARO  sa  naša škola výsledkami zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

-Rozvoj čitateľskej gramotnosti. od  1. ročníka. Štátna  školská inšpekcia SR  na základe testovania našich žiakov 9. ročníka   zistila ,  že  úroveň   čitateľskej gramotnosti  v našej škole je vysoko nad celoslovenským priemerom. 

-Školský projekt "Škola šitá na mieru" zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prírodovedných i humanitných predmetoch na I. i II. stupni

-Vyučovanie cudzích jazykov v multimediálnej jazykovej učebni

-Moderné učebne vybavené informačno- komunikačnými technológiami s 9 interaktívnymi tabuľami

-Tabletovú triedu

-Vyučovanie informatickej výchovy 

-Finančnú odmenu 135 € pre SUPER ŽIAKA a 100 € pre SUPER ŽIAČIKA školy

 Finančnú odmenu 135 € pre SUPER ŠPORTOVCA školy

-Tradičné i netradičné športy : futbal, volejbal, hádzaná, karate, frisbee, florbal...

-Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie na zimnom štadióne 

-Prácu v keramickej dielni

-Modernizovanú školskú knižnicu na podporu čitateľskej gramotnosti

-Prípravu žiakov na prírodovedné i humanitné súťaže

-Pestrý výber záujmových útvarov, školských i triednych  projektov

-Školské exkurzie na Slovensku i do Veľkej Británie

 Zaujímavé exkurzie ako odmenu za zber papiera

-Kvalitné a lákavé  služby školského klubu

-Prácu  výchovného poradcu

-Príjemný interiér i exteriér školy

-Elokované pracovisko  Hra na hudobnom nástroji

                                 TEŠÍME SA NA VÁS !

                                      

Súbor na stiahnutie Zapisny_listok_do_1.rocnika.pdf Zapisny_listok_do_1.rocnika.pdf (24 kB)
Súbor na stiahnutie povinná školská dochádzka.pdf povinná školská dochádzka.pdf (20.9 kB)
Súbor na stiahnutie Dovody_na_odklad_skolskej_dochadzky.pdf Dovody_na_odklad_skolskej_dochadzky.pdf (14 kB)
Súbor na stiahnutie Ziadost_o_odlozenie_skolskej_dochadzky.pdf Ziadost_o_odlozenie_skolskej_dochadzky.pdf (33.2 kB)

Hriňovské dni divadla

Súbor na stiahnutie Hriňovské dni divadla.jpg Hriňovské dni divadla.jpg (74.2 kB)

Pozvánka na EKOTOPFILM vo Zvolene

Súbor na stiahnutie ekotopfilm_plagat_2017_zvolen.pdf ekotopfilm_plagat_2017_zvolen.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie zvolen_hosti_ekotopfilm.pdf zvolen_hosti_ekotopfilm.pdf (828.7 kB)

VV oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Rýchlostná cesta R2 Kriváň -Lovinobaňa - Tomášovce"

Relácia a plagát OR HaZZ vo Zvolene - vypaľovanie trávy

Súbor na stiahnutie vypalovanie plagát KR 2016.pdf vypalovanie plagát KR 2016.pdf (769.6 kB)
Súbor na stiahnutie 2017 Relácia pre web stránky.pdf 2017 Relácia pre web stránky.pdf (219.2 kB)

Nová autobusová zastávka Detva LDCH

Na základe dlhodobých požiadaviek občanov mesta Detva a občanov obcí v Detvianskom okrese sa primátorovi mesta Detva a vedeniu Mestského úradu v Detve podarilo v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou vo Zvolene zriadiť autobusovú zastávku Detva LDCH a zabezpečiť dopravné napojenie autobusových spojov, ktoré budú zachádzať k Liečebni dlhodobo chorých v Detve.

Doplnenie novej trasy v týchto autobusových spojoch budú môcť využívať občania nielen z Detvy ale aj z obcí okresu Detva.

Od 1. marca 2017 každý pracovný deň budú pre potreby návštevníkov a personálu Liečebne dlhodobo chorých v Detve prispôsobené štyri autobusové spoje.

viac sa dočítate:   http://www.dtinfo.sk/nova-autobusova-zastavka-detva-ldch-zacina-od-1-marca/

Podporte naše deti svojou 2% daňou

Občianske združenie "S N E Ž I E N K A" pri Materskej škole v Kriváni vás touto cestou prosí o poskytnutie 2% dane z Vášho príjmu, čím prispejete k zlepšeniu našej práce. Naše IČO 37951963, Občianske združenie Snežienka, Kriváň č.597. Finančné prostriedky, ktoré sme v minulých rokoch získali boli použité na zakúpenie rôznych športových potrieb a iných prostriedkov na skvalitnenie práce s deťmi a na vytvorenie príjemného prostredia najmenších ratolestí. Naša materská škola pripravuje aktivity, ktoré by aspoň čiastočne nahradili deťom rodinné prostredie. Pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov postupne dozrievajú pre vstup do základnej školy. Naším ocenením sú zdravé a usmievavé deti, ako aj spokojní rodičia. V mene našich detí Vám ďakujeme...

 

Súbor na stiahnutie Vyhlasenie2016-2017_edit-1.pdf 2% daň.pdf Vyhlasenie2016-2017_edit-1.pdf 2% daň.pdf (144.8 kB)

Pozvánka na výstavu vo Zvolene

Súbor na stiahnutie výstava ZV.jpg výstava ZV.jpg (687.9 kB)

Pozvánka na tradičné Veľkonočné trhy Zvolen

Súbor na stiahnutie Veľkonočné trhy 2017 ZV.jpg Veľkonočné trhy 2017 ZV.jpg (190.6 kB)

Pozvánka na Jumping

Súbor na stiahnutie jumping foto.jpg jumping foto.jpg (101.5 kB)
Súbor na stiahnutie výhody jumpingu.jpg výhody jumpingu.jpg (65.3 kB)

Veľká noc na zámku Vígľaš

Súbor na stiahnutie Veľká noc na zámku Vígľaš.jpg Veľká noc na zámku Vígľaš.jpg (67.2 kB)

URSO určil nové ceny za dodávku pitnej vody aj v našej obci na rok 2017

Súbor na stiahnutie list od StVPS B.B. na obce.pdf list od StVPS B.B. na obce.pdf (51.2 kB)
Súbor na stiahnutie Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf (63.1 kB)

Nové odchody autobusov a vlakov platné od 11.12.2016

Centrum právnej pomoci, konzultačné pracovisko Detva

Mesto Detva v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvára v Detve Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

O Centre právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo a právna pomoc vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý štvrtok v čase od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Kultúrne centrum A. Sládkoviča – bábková sála

Obrancov mieru 871/1

962 12 Detva

Kontakt

Tel.: 0918 644 615; 048/242 00 26; 048/242 00 28

Mail : info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2017

Súbor na stiahnutie ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf (8 kB)

Pomôcka k triedeniu odpadu (zmena - u nás sa papier ukladá do hnedej nádoby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac sa dozviete: http://www.obeckrivan.sk/likvidacia-odpadu.phtml?id3=56682

                        http://www.triedime.sk/

Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 1. str..pdf poučenie k triedeniu 1. str..pdf (74.5 kB)
Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 2. str..pdf poučenie k triedeniu 2. str..pdf (68.9 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie ziadost_o_prid._bytu.doc ziadost_o_prid._bytu.doc (32 kB)

Plánované termíny ODBERU KRVI v roku 2017

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.
 

                24.07.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

04.12.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

 

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

webygroup

dnes je: 23.3.2017

meniny má: Adrián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3528362

Úvodná stránka